Имам ли нужда от счетоводител за малка фирма?

Дали имате нужда от счетоводител за малка фирма е въпрос, който води и други след себе си:

Коя фирма е малка?

 • Коя фирма е малка?
 • ЕТ или ООД?
 • Имам ли нужда от счетоводител?
 • Какво прави счетоводителя?
 • Какви са санкциите?
 • Колко би ми струвал счетоводен абонамент?

Коя фирма е малка?

Според българското законодателство и закона за счетоводството фирмите се делят на микро, малки и средни. Тази категоризация се прави спрямо нает персонал и реализирани обороти. Необходима е за разграничаване на възможностите които дават и получават тези предприятия, работни места които осигуряват, данъци които плащат и т.н. Това разграничение не е само в нашето законодателство, практика е както в други европейски страни така и в трети страни.

Според закона за счетоводството:

Мирко предприятия за тези с под 10 човека нает персонал и нетни приходи от продажби до 1 400 000 лв.

Малки са тези с до 50 души персонал и 16 000 000 лв. нетни проходи от продажби

Средни предприятия – до 250 души и до 76 000 000 лв. нетни проходи от продажби

Големи са тези предприятия които надвишават два от показателите за средните фирми.

В България най-масови са микро и малките фирми.

ЕТ или ЕООД

За една малка фирма има няколко юридически възможности за статута на лицето. Можете да се регистрирате или като ЕТ, ЕООД или ООД.

Първо разликата между ЕТ и ЕООД е, че в първият случай говорим за едноличен търговец, който изцяло носи юридическата отговорност и като физическо лице за предприятието, а във втория случай говорим за еднолично дружество с ограничена отговорност. В ЕООД физическото лице се разграничава от юридическото такова. Ако съдружниците са повече вече говорим за ООД – дружество с ограничена отговорност.

Основната разлика в случая идва от там, че за ЕТ, едноличният търговец отговаря с цялото си имущество своя или на фирмата (също и съпружеска собственост), докато при ЕООД собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на неговият капитал. Т.е. закона разглежда едноличното дружество с ограничена отговорност като самостоятелно юридическо лице.

Трябва ли ми счетоводител за малка фирма?  

Малките фирми регистрирани като ЕТ могат да водят едностранно счетоводство. В много случаи това се прави от собственика. Въпреки че изглежда елементарно има доста специфики, които могат  да бъдат подводни камъчета и да доведат до нарушения. На първо място за едностранно счетоводство се водят доста книги: книги на приходи и разходи, инвентарни книги, материални запаси, фактури и т.н. На пазара има значително количество литература с практически съвети.

Счетоводител за малка фирма

Когато говорим за ЕООД, вече е задължително воденето на двустранно счетоводство. При двустранното счетоводство спецификите са повече и опита на счетоводителя е решаващ. Най-често в практиката за малки фирми се наема външен счетоводител. Той следи и носи отговорност за настъпващите законови промени и дали фирмата отговаря на изискванията в разпоредбите. Основната функция на счетоводителите в тези случай са справянето с бюрокрацията и изискванията за счетоводни стандарти. Това не означава, че някой друг освен собственика носи материална отговорност за бизнеса, счетоводителя гарантира законосъобразността и изисква от собственика или управителя спазването на законодателството, но отговорността за това дали се прави е на материално отговорното лице.

В случай че фирмата не подлежи на регистрация по ДДС има случаи в практиката, собственика на фирмата да води счетоводната отчетност. Но дори тогава е задължително приключването на финансовата година да бъде заверена от счетоводител спрямо законодателството в България. В този случай счетоводителя прави годишно приключване на база предоставената информация без да носи отговорност за  издадените, получените документи и други изисквания на законодателството в страната. Цената за тези услуги се определят основно на база документооборот и необходимо време за обработката им.

Осигуряването е част от воденото на счетоводство, независимо дали се осигурява само собственик или има наети лица. Има ежемесечни и тримесечни  декларации и осигуровки, които ако не бъдат платени или декларирани в законосъобразни срокове също подлежат на санкции и солени глоби.

Основни  дейности на счетоводителя

 • Изготвяне и подаване на необходими декларации свързани със задължително осигуряване за сметка на работника и работодателя
 • Изготвяне и подаване на ДДС дневници и декларации
 • Извършва всички дейности свързани с финансово-счетоводни операции
 • Регистрира хронологично счетоводните операции.
 • Води систематични счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
 • Съставя първични и вторични счетоводни документи , и оборотна ведомост.
 • Прави междинно и годишно приключване на счетоводните регистри .
 • Извършва счетоводни записвания, а при нужда и измененията им чрез съставяне на коригиращи счетоводни статии.
 • Разработва счетоводната политика на предприятието, съставя годишния финансов отчет, извършва инвентаризация и проверки на материално-отговорни лица.

Всичко това са необходими документи и биват изисквани от съответните контролни органи в моменти на проверка и контрол.

Санкции и глоби

Санкции и глоби

В разпоредбите на българското законодателство има ясни правила за изготвяне на отчети, издаване на документи, осигуряване, отчитане на продажби и т.н. Счетоводството на малка фирма покрива всички дейности от издаването на фактура, касов бон, получаване на разходна фактура, до осигуряването на собственика или наетите лица. Не само в България но и в другите страни счетоводството е динамична сфера. Законодателството и разпоредбите търпят непрекъснати промени спрямо нуждите на бизнеса, потребителите и държавния бюджет. Поради тази причина е от изключително значение независимо от размера на фирмата, счетоводството да се води от достатъчно опитно и компетентно лице. Това би спестило санкции, които биха били наложени от контролни органи. 

Правилното планиране на финансите и водене на изрядно счетоводство винаги е по печелившо от възможността за глоби от нарушения.

Счетоводител за малка фирма – видове абонаменти

Счетоводен абонамент

Един счетоводен абонамент се определя от редица фактори:

 • брой на заетите лица /лица които се осигуряват/
 • документооборот на фирмата, като е важно уточнение, че документооборот е всеки документ постъпил или издаден от фирмата, а не само фактурите, които се издават
 • ДДС регистрация
 • Нужда от консултации

Всичко това е променливо понятие и обикновено, абонамента се мени според промяната на условията.

Счетоводител за една малка фирма е много по добра инвестиция от евентуални бъдещи санкции.

На посочения линк може да сe запознаете с част от услугите, които предлага AccountingAnswer. За всякаква допълнителна информация може да изпратите запитване. Важно е да бъдат разграничени видовете счетоводители.

Важно е при подбор на счетоводител да изберете такъв, който работи във вашият бранш, защото и специалист с 30 годишна практика ако не е запознат със спецификите на бизнеса не може да бъде полезен в определени ситуации. Така както юристите специализират бракоразводно или наказателно право, така и браншовата разлика за счетоводителя определя неговия опит и компетентност.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email