ФРИЙЛАНСЪРИ / СВОБОДНА ПРАКТИКА

За лица на свободна професия и фрийлансъри предлагаме еднократни и абонаментни услуги, в зависимост от нуждите и дейността Ви. Може да се възползвате и от нашите консултации .

Абонамент

Ако желаете ние да поемем изцяло Вашия ангажимент без да се налага вие да следите срокове и да се притеснявате какви данъци дължите и дали дължите, дали не сте засегнати от друга част от обширното ни законодателство, то Ви предлагаме абонаментна услуга. Услугата включва ежемесечно и тримесечно подаване на декларации към НАП, изготвяне на платежни нареждания към бюджета, консултации и годишно приключване.

 

 

40 лв

Декларации и документи свързани с авансов данък

·  Изготвяне на декларация по чл. 55 за НАП
В случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава.


·  Изготвяне на декларация 6
Декларация обр. № 6 се подава от самоосигуряващите се лица еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

30 лв

Декларации и документи свързани с осигуряване

·  Започване дейност, прекъсване, възобновяване на дейност
Промените се декларират в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелството.
·  Промяна в обстоятелствата по осигуряване
Видът на осигуряване може да се променя за всяка календарна година веднъж от 1 до 31 януари на съответната година.
·  Подаване на болнични листи
Предоставяте ни болничен лист и ние ви изготвяме файлове за институциите.
·  Изготвяне на декларация 1 за НАП
Изготвяне на декларация и платежни нареждания за осигуровки

 

15 лв

[it_woo_product_table id="1"]

Какво е свободна практика или фрийлансър?

Все повече специалисти предпочитат да работят на свободна практика. Това им дава не само свободна в работното време и място, но и богат опит работейки по различни проекти в различни сфери. Ако и вие сте на път да работите на свободна практика има някой основни моменти, с които трябва да се запознаете.

Плюсове и минуси на свободната професия

Един от основните плюсове е че все повече чуждестранни компании работят със специалисти от цял свят в различни сфери и области.

Кариерата и реализацията ви са изцяло под ваш контрол. 

Имате пълна свобода. Единственото, което е необходимо е да сте отговорни и мотивиране, за да успявате да намерите партньори и проекти непрестанно.

Все пак работа е специфична и изисква много качества и не всеки е в състояние да се справи. Всеки фрийлансър внимателно подбира и планира и времето и клиентите си, за да постигне професионално развитие. Мотивацията е неизменна част и непрестанното търсене на нови проекти. Финансите не винаги са сигурни и постоянни затова и вие трябва да проявявате гъвкавост. 

Ето и как можете да работите легално на свободна професия.

Регистрация на свободна професия

За да работите кат фрийлансър или на свободна професия, вие трябва да се регистрирате като самоосигуряващо се лице.

Кой може да работи на свободна практика според ЗДДФЛ? 

Това са експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; и други физически лица, за които са налице едновременно следните условия: осъществяват за своя сметка професионална дейност; не са регистрирани като еднолични търговци; се самоосигуряват.

Регистрация

Първото нещо което трябва да направите е да се регистрирате в Агенцията по вписвания. 

В 7-дневен срок от стартиране на дейността ви трябва да подадете декларация в НАП, в която също декларирате и вида на осигуряването си.

Осигуровки

Задължителни: 

  • държавно обществено осигуряване;
  • допълнително задължително пенсионно осигуряване;
  • здравно осигуряване.

По желание може да правите осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство.

Всяка година до 31 януари може да променяте вида на осигуряването си за съответната календарна година.

Дължите осигуровки само за периода, в който упражнявате дейност. В случай, че сте преустановили за кратко или продължително време вашата работа, вие следва да подадете в НАП Декларация за прекъсване на дейността.

 

Вие имате право да наемате служители както на трудов договор така и на граждански.

Регистрация по ДДС

Освен в случая на достигане на оборот от 50 000 лв.  за период от 12 месеца, такова задължение имате и в няколко други случая. Ако работите с клиенти от ЕС вие трябва да се регистрирате по чл. 97 от ЗДДС, също ако правите реклами в Google или Facebook, вие получавате фактури от тях, за които също трябва да имате регистрация по ЗДДС. Много важен момент е, че срокът за регистрация 7 дни преди направената покупка или издадената фактура от вас към клиент.

Касови бележки

Не сте длъжни да имате касов апарат, но е задължително да издавате документ за получените от вас приходи. 

Данъци и срокове

Когато дейността ви е патента се облага с патентен данък на местно ниво, а когато не е, дължите данък по Закона за доходите на физически лица.

Размерът на данъка е 10%, като имате прави на 25 % нормативно признати разходи, а в някои отделни случаи и на пи голям процент. 

До 25 –то число на месеца следващ текущия имате задължение за подаване на Декларация 1 и плащане на осигуровките си. Декларация 6 се подава веднъж годишно в срока на подаване на годишната ви данъчна декларация. За всяко тримесечие без последното, а именно със срокове до 30 април, 31 юли, 31 октомври подавате декларация и съответно плащате авансов данък за получените през периода доходи.  От 10 януари до 30 април се подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФ, като с нея се прави и годишно изравняване на осигуровки и данъци, за получените през годината доходи.

Имам ли нужда от счетоводител за да работя на свободна практика?

През последните години все повече специалисти се насочиха към този начин на работа. През изминалите години се приеха разпоредби, според които в НАП постъпва информация от различни източници за изплащане на суми към физически лица, включително се получават данни от куриери за наложени платежи. Всичко това води до проверки от агенцията по приходите на различни физически лица. 

Ползването на счетоводни услуги е важна и неизменна част от вашето кариерно и професионално израстване. Винаги е по добре да плащате счетоводен абонамент отколкото да рискувате санкции, които не са за пренебрегване.

 

Често задавани въпроси

Да, спрямо закона на Република България, физическите лица регистрирани на свободна практика (фрийлансъри) дължат данъци.

Да, задължени сте да подавате Декларация 1, до 25-то число на следващия месец.

5/5