ФРИЙЛАНСЪРИ / СВОБОДНА ПРАКТИКА

За лица на свободна професия и фрийлансъри предлагаме еднократни и абонаментни услуги, в зависимост от нуждите и дейността Ви. Може да се възползвате и от нашите консултации .

Абонамент

Ако желаете ние да поемем изцяло Вашия ангажимент без да се налага вие да следите срокове и да се притеснявате какви данъци дължите и дали дължите, дали не сте засегнати от друга част от обширното ни законодателство, то Ви предлагаме абонаментна услуга. Услугата включва ежемесечно и тримесечно подаване на декларации към НАП, изготвяне на платежни нареждания към бюджета, консултации и годишно приключване.

 

 

25 лв

Декларации и документи свързани с авансов данък

·  Изготвяне на декларация по чл. 55 за НАП
В случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци се подава в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава.


·  Изготвяне на декларация 6
Декларация обр. № 6 се подава от самоосигуряващите се лица еднократно до 30 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.

20 лв

Декларации и документи свързани с осигуряване

·  Започване дейност, прекъсване, възобновяване на дейност
Промените се декларират в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелството.
·  Промяна в обстоятелствата по осигуряване
Видът на осигуряване може да се променя за всяка календарна година веднъж от 1 до 31 януари на съответната година.
·  Подаване на болнични листи
Предоставяте ни болничен лист и ние ви изготвяме файлове за институциите.
·  Изготвяне на декларация 1 за НАП
Изготвяне на декларация и платежни нареждания за осигуровки

 

5 лв

[it_woo_product_table id="1"]