Годишно счетоводно приключване (ЕТ, ЕООД, ООД)

Годишното счетоводно приключване е процес, с който според Националните и международните счетоводни стандарти и Закона за счетоводството се приключва счетоводната година. Той носи данни и информация за последните 12 месеца, показва резултати, основа е за плануването на бъдещите бизнес стъпки и решения. Годишното счетоводно приключване е  задължение на юридическите лица, със стопанка или нестопанска цел. На годишно счетоводно приключване подлежат всички видове търговски дружества, регистрирани в Търговски регистър.

Етапи на годишното счетоводно приключване

Подготвяне на счетоводните отчети съобразно счетоводните стандарти, с които работи дружеството. Това включва обработка на текущи документи, а именно приходни, разходни фактури, банкови и касови операции, завеждане и амортизиране на активи, осчетоводяване на ведомости и рекапитулации и т.н

Изготвяне на годишен отчет за дейността по вече готовите отчети. Този отчет включва детайла информация и описание на стандартите и счетоводната политика на фирмата по точки от отчетите, начини на формиране на резултата и способи за водене на отчетността.

Като финален документ от приключването е изготвянето на т.нар. Годишен финансов отчет (ГФО).

Какво представлява годишният финансов отчет?

Годишният финансов отчет на предприятието е документа, който дава ясна и точна информация за постигнатите резултати, начина на водене на отчетност, промените настъпили в началото и края на отчетния период.

Състав на ГФО:

 • Счетоводен баланс
 • Отчет за приходите и разходите (ОПР)
 • Отчет за собствения капитал(ОСК)
 • Отчет за паричните потоци(ОПП)
 • Приложения

Според вида на предприятието законодателството предвижда различни изисквания за състав на ГФО:

 • Микропердприятия представят съкратени баланс и отчет на приходи и разходи
 • Малки предприятия освен съкратени отчети представят и приложения
 • Средни и големи предприятия изготвят пълен комплект документи

Според закона за счетоводството микро-, малките и средни предприятия, които не подлежат на независим финансов одит, могат да не подават годишен доклад за дейността, за останалите това е задължителна част от ГФО.

След като бъде изготвен ГФО трябва да бъде приет от общо събрание или одобрен с решение на едноличният собственик на капитала.

Според закона за счетоводството съставител на ГФО може да бъде само професионални счетоводители със задължителен опит или регистрирани счетоводни предприятия.

Кои са необходимите документи за обявяване на годишен финансов отчет?

Преди да се пристъпи към обявяване на ГФО в търговски регистър има и други стъпки на годишното счетоводно приключване.

 • Подаване на годишен отчет за дейността към НСИ (национален статистически институт). Отчетите за статистика са различни и специалн
 • о утвърдени за тази институция. След като бъде приет отчета получавате входящ номер.
 • Подаване на Годишна данъчна декларация пред приходна агенция, в която се вписва входящият номер на отчета от НСИ.
 • Последна стъпка е обявяването на годишният финансов отчет, с придружаващите го задължителни съставни части и декларации пред Търговски регистър:
 • ГФО подписан от счетоводителя и ръководителя на дружеството.
 • Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, подписана от заявителя.
 • Декларация за истинността на подаваните данни
 • Протокол от решение на общото събрание на съдружниците, удостоверяващ приемането на годишния финансов отчет.
 • Нотариално заверено пълномощно от законния представител на дружеството.

Срокове за изготвяне и подаване на ГФО и годишно приключване

Данъчната кампания в България стартира след 01 март. От този ден стартира подаването на данъчни декларации от всички физически и юридически лица пред държавните институции.

ЕТ и физически лица изготвят и подават своите отчети и декларации в срокове до 30 април.

ЕООД и ООД в срок до 30 юни изготвят и подават отчети пред НСИ и подават годишна данъчна декларация пред приходна агенция (НАП).

Пред търговки регистър ГФО се обявява от всички юридически лица със срок до 30 септември, като за предприятие без дейност този срок е 30 юни.

Кои лица могат да подават ГФО в търговския регистър?

Според българския Закон за счетоводството всеки търговец, определен като такъв в Търговския закон, е длъжен да публикува в Търговския регистър годишен финансов отчет. Самото подаване на пакета от документи за ГФО може да се извърши от следните лица според Закона за Търговския регистър:

 • Самият търговецът
 • Адвокат, но само ако разполага с валидно изрично писмено пълномощно, позволяващо му да представлява дружеството пред Агенция по вписванията
 • Съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно.

Предприятия задължени да подават ГФО

Търговският закон е достатъчно категоричен, определяйки конкретните лица, имащи подобно задължение в края на всяка календарна година.

 • ЮЛНЦ – всички предприятия с нестопанска цел (читалища, сдружения, фондации, клубове и т.н), ако са осъществявали дейност подават данни към НСИ, НАП и ТР, включително и годишен финансов отчет
 • ЕТ които не подлежат на задължителен финансов одит не публикуват ГФО, повечето еднолични търговци попадат в тази група и съответно нямат такъв ангажимент. За тя остава ангажимента за годишен отчет от дейността пред НСИ и Годишна данъчна декларация пред НАП
 • ЕООД и ООД за задължени и подават отчети към всички институции НСИ, НАП, ТР. Съставните части на ГФО зависят от вида на предприятието – микро, малко, средно или голямо.
 • АД в повечето случаи подлежат на одит и подават и одитен доклад, освен задължителните съставни част на отчете, тези предприятия имат и задължение за публикуване на документи за разпределение на печалби или покриване на загуби и решения на общо събрание на акционерите

Кой може да не подава ГФО?

Както посочихме задължение за ГФО имат всички юридически лица, това означава, че физическите лица нямат такова задължение, за тях остава задължение подаването на годишна данъчна декларация пред приходна агенция (НАП), но не и за ГФО. Закона допуска и други случай, в които е възможно да не се подава ГФО. Става въпрос именно за фирми без дейност. Остава задължението обаче за подаване на декларация за липса на дейност (Приложение 11 от ГФО). Тази декларация се подава пред НСИ в срокове от 01 март до 30 юни. За тях след 2018 отпадна изискването за подаване на годишна данъчна декларация пред НАП и обявяване на ГФО пред Търговски регистър. Пред Търговския регистър се подава декларация за липса на дейност, със срок до 30 юни, като за нея не се дължи такса.

Цена за Годишно счетоводно приключване и подаване на годишен финансов отчет (ГФО)?

Според нуждите на вашето предприятие и етапа на водене на текуща счетоводна отчетност цените за изготвяне и подаване на годишни отчети и обявяването им варира в различните счетоводни предприятия. Обикновено водещ фактор за определянето на цената освен разбира се обема на работа, документооборота е и срока и времето, с което разполага счетоводителя за спазване на законовите срокове.

Какви са глобите и санкциите при неподаване на ГФО?

Неподаването на годишна данъчна декларация и ГФО води до санкции. Същото важи и за подаден, но не в законния срок пакет от документи за годишно счетоводно приключване.

За неподадена или неспазен срок за Годишна данъчна декларация глобата е от 500 до 1000 лв.

За невярно посочени данни в обстоятелствата по ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ глобата е от 1000 до 2000 лв.

За непредставяне или недпердставяен в срок годишен отчет за дейността глобата е от 500 до 1000 лв.

За необявен ГФО санкциите според Закона за счетоводството са глоба от 200 до 3000 лева за виното лице, а за самото юридическо лице тя е от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният финансов отчет, но не по-малко от 200 лв.

Последни изменения за ГФО

От началото на 2022 отпадна таксата за обявяване на ГФО пред Търговския регистър.

ГФО за 2021 година се подава само по електронен път.

Краен срок за всички регистрирани по търговския закон предприятия и юридически лица с нестопанска цел е 30 септември.

Не се колебайте да се обърнете към нас за повече информация и при нужда от съдействие на посоченият линк.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email