Дали да регистрирам фирма или да работя на свободна практика? (ЕООД или фрийланс)

Когато стартираме нещо ново, с което искаме да се занимаваме въпрос, с който се сблъскваме е ЕООД или фрийланс. Често работейки особено в сферата на услугите, а и не само, стигаме до въпроса, за това дали има нужда да регистрираме фирма или да работим на свободна практика.

В AccountingAnswer работим както с малък и среден бизнес, така и с много клиенти на свободна практика/ фрийлансъри. Ще се опитаме да дадем малко яснота по въпроса, като се надяваме да ви помогнат да вземете правилно решение.

Свободна професия или фрйилансър

фрийлансър
Фрийланс | Accounting Answer

Какво точно е това и как се третира от закона и данъчните служби.

Лицата регистрирани като самоосигуряващи се лица упражняващи свободна професия спазват разпоредбите на ЗДДФЛ (Закона за данъците върху доходите на физическите лица). 

Какво означава да работите на свободна професия или като фрийлансър?

Според данъчните служби в България тук влизат професии като счетоводители, адвокати, одитори, съдебни изпълнители, нотариуси, оценители, архитекти, инженери, медицински специалисти, преводачи, журналисти,  застрахователи, консултанти и т.н или лица, за които са налице едновременно трите условия: да осъществяват за своя сметка дейността си, да не са регистрирани като ЕТ и да се самоосигуряват.

Регистрация на свободна професия

Първата регистрация, която трябва да направите е в Агенция по вписванията. Необходимо е да носите лична карта и документ доказващ правото на упражняване на избраната професия. Там на място ще попълните заявление по образец и необходима декларация. Ще е нужно да заплатите такса. Накрая ще получите единен идентификационен код (ЕИК).

В 7-дневен срок от започване на дейността ви в НАП се подава декларация за стартиране на дейност, в която се посочва датата на започване. От тази дата започва самоосигуряването.

Важен избор при тази регистрация е дали да се осигурявате с право на болничен или без право на болничен.

Дължими данъци и осигуровки

За 2022 година максималният осигурителен доход е 3400 лв., а минималният 710 лв.. Дължимите осигуровки с право на болничен са 31.30 %, съответно без право на болничен 27.80%.

Дължимият данък общ доход за лица на свободна практика е 10 %. Той се плаща на тримесечие като се определя след приспадане на осигуровките и нормативно признатите разходи за дейността.

Нормативно признатите разходи са съответно 25 % в общият случай, а ако сте журналист или деец на науката, културата или образованието – 40%.

Като самоосигуряващо се лице следите облагаем доход до 50 000 лв. за последните 12 месеца за регистрация по ДДС. Има и други ситуации изискващи ДДС регистрация. Може да се свържете с нас за повече информация на посоченият линк.

Важна особеност за лицата регистрирани като упражняващи свободна професия или фрийлансъри е, че не може да бъдете търговци или юридически лица.

ЕООД

За да направим правилно сравнение сега ще се спрем и на същите въпроси що касае фирма или в случая ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност). За юридически лица, в това число и ЕООД се прилагат и спазват разпоредбите на ЗКПО (Закона за корпоративното подоходно облагане)

ЕООД или фрийланс
Фирма | Accounting Answer

Необходими регистрации

Регистрацията на фирма е малко по трудоемка задача от тази на физическо лице. За тази цел ще е необходимо да се обърнете към професионалист, за да сте спокойни, че всичко е направено по правилният начин.

На първо място трябва да се подготвят нужните документи, да се направи подробно описание на дейността, която ще изпълнявате, да изберете име, да определите размер на капитала и др. Основните стъпки са следните:

  • Подготовка на документите със съдействието на професионалист
  • Да отворите набирателна банкова сметка, в която да внесете капитала на дружеството
  • Да направите нотариални заверки
  • Да заплатите държавна такса
  • Да направите регистрацията в ТР (Търговски регистър)

Какви осигуровки дължим като собственик на ЕООД

Като собственик на ЕООД вие ще дължите осигуровки най-малко върху минималният осигурителен доход, който за 2022 година е 710 лв.. Като СОЛ на ЕООД имате избор така като и при свободна професия да избирате дали да се осигурявате с право на болничен или без право на болничен. Процента на дължимите осигуровки е същият 27.8 % ако се осигурявате без право на болничен и 31.3 % с право на болничен.

Ако получавате възнаграждение за личен труд дължите и 10 % данък.

Като собственик на ЕООД след приключване на годината може да разпределяте печалбата си, като върху нея дължите 5% данък дивидент .

Дължими данъци от дружеството ЕООД

Дължимият данък на ЕООД е 10 % корпоративен данък върху годишната печалба, като има случаи в които този данък се дължи авансово през текущата година. В случая на стартиращ бизнес това не е приложимо.

ЕООД или фрийланс

ЕООД или фрийланс
Фирма или свободна професия | Accounting Answer

След като дадохме повече яснота за това какво е фрийлансър или работещ на свободна практика и какво е ЕООД или дружество с ограничена отговорност, ще се спрем на основните фактори, които определят разликите между двете и как да вземете решение, кой е вариантът подходящ за вас.

На първо място е от значение дохода, който ще получавате. Той определя осигуровките, които ще плащате. Като собственик на ЕООД можете да се осигурявате на минималният осигурителен доход. Като самоосигуряващо се лице се осигурявате върху дохода, който получавате или върху максималният осигурителен доход за момента, ако го надвишавате. Ако се осигурявате на друг, то с годишната ви данъчна дкларация се прави изравняване. Когато взимате решение е важно да обърнете внимание на осигуряването на висок доход и неговите ползи в дългосрочен план.

Втори, но не по важност фактор, който може да ви помогне във вземането на правилно решение е да планирате разходите си. Какво се има предвид? Като самоосигуряващо се лице вие имате право на нормативно признати разходи по закон. Като юридическо лице нямате такива. Т.е като фирма е важно, какви разходи свързани със дейността ще реализирате. Разходите ви се приспадат от приходите и дължите корпоративен данък на разликата. Ето тук трябва да съобразите дали ще правите разходи на фирмата си, които да са колкото или близо до сумата на нормативно признатият ви разход като самоосигуряващо се лице. Ако обаче имате регулярни разходи надвишаващи нормативно признатите разходи на свободна професия, това означава, че за вас е по изгодният вариант да регистрирате фирма.

Важно е да отбележим, че като фирма и физическо лице вие сте отделни юридически единици, т.е и портфейла ви също е различен. Освен по законоустановеният ред нямате право да ползвате средствата на фирмата като свои. Като самоосигуряващо се лице нямате това ограничение.

AccountingAnswer работи както с редица физически лица на свободна практика така и с много малки и средни фирми. Можете да се обърнете към нас за консултация, съдействие и помощ при нужда от професионалист.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email