Счетоводство на земеделски производители

Описание на счетоводни услуги за земеделски производители

ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има опит със счетоводството на земеделски дейности. Счетоводните услуги за земеделски производители са също толкова трудоемки, колкото и дейността на земеделеца. Счетоводството включва редица дейности  като:

·        Осигуряване

·        Данъчно облагане по ЗДДФЛ, ЗКПО

·        Регистриране по ДДС

·        Заприхождаване на земеделска и/или животинска продукция

·        Признаване на разходи за брак на земеделска продукция

·        Осчетоводяване на субсидии и програми за финансиране

·        Осчетоводяване на разходи за обработка на земеделска земя

·        И още редица други дейности, които са специфични за конкретен случай.

Цени за счетоводство на земеделски производители

ЗП самоосигуряващо се лице

50 лв

ЗП юридическо лице ЕТ – едно лице с осигуровки, до 20 документа месечно

70 лв

ЮЛ с наети лица до 3, до 20 документа месечно

110 лв

ЮЛ с наети лица до 5, до 40 документа месечно

150 лв

Тези цени са за земеделски производители без регистрация по ДДС. В други случай се прави индивидуална оферта.

Какво трябва да знаем за воденето на счетоводство на земеделски производители

Доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейските фондове. Данъчното законодателство не ги разглежда като отделни видове доход, а облагането им на първо място зависи от статута на земеделския стопанин, като физическо или юридическо лице.

Ако сте физическо лице:

При определянето на облагаеми доход вие имате право на нормативно признати разходи:

 • 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.

Нормативно-признатите разходи се приспадат от придобития през годината доход от стопанска дейност (в т. ч. и субсидиите), без да е необходимо лицата да доказват разходите си с първични или вторични счетоводни документи.

Данъчната ставка на данъка върху общата годишна данъчна основа е 10 на сто.

Особеност при самоосигуряващите се земеделските производители е правото на избор на облагане. Земеделските стопани имат право да изберат да се облагат като ЕТ, като за облагаемият доход в този случай се прилага Закона за корпоративното подоходно облагане за формиране на печалба. Данъчната ставка е 15 %.  В случай, че изберат облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци, лицата следва да прилагат този ред за срок не по-кратък от 5 последователни данъчни години, като имат възможност да отчитат реално извършените разходи за производството на преработени или непреработени продукти от селско стопанство.

Документите, които подавате са ежемесечно декларация 1, на тримесечие декларирате и плащате авансов данък върху придобитите доходи без последното четвърто тримесечие, веднъж годишно Декларация 6 за осигурителни вноски и годишна данъчна декларация.

Ако сте ЕТ:

Облагаемият оборот се формира отново по същият начин, осигуровките се приспадат като разход, както и направените разходи. Данъчната ставка на данъка върху общата годишна данъчна основа е 15 %.

Едноличните търговци, регистрирани като земеделски стопани, имат право да преотстъпват данъка върху годишната данъчна основа в размер до 60%, ако стопанската им дейност е за производство на непреработена растителна и животинска продукция, при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.

Юридическите лица – земеделски стопани

Ако сте юридическо лице регистрирано като земеделски производител подлежите на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО. Данъчната основа за облагане с корпоративен данък се формира по общия ред на ЗКПО чрез преобразуване за данъчни цели на счетоводния финансов резултат. Данъчната ставка е в размер на 10 на сто. Правят се авансови вноски за корпоративен данък по реда на ЗКПО, предвиден и за останалите данъчно задължени по този закон лица.

В този случай също има данъчно облекчение под формата на преотстъпен данък в размер до 60 % за данъчна печала от дейност по производство на непреработена животинска и растителна продукция при определени изисквания.

Документите които подавате като юридическо лице са ежемесечните декларации за осигуровки, Декларация по чл. 55 от  ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО в качеството си на платец на доходи, веднъж годишно данъчна декларация за облагане с корпоративен данък заедно с годишен отчет за дейността.

Защо да изберем Accountinganswer.bg за наш партньор

Счетоводството на земеделски производители е особено специфично и уязвимо от различни разпоредби. Правилното и професионално счетоводство е 50 % от вашият успех, защото понякога една грешна стъпка може да коства много средства. За да се развивате правилно и да бележите ръст трябва да можете да разчитате на добър професионалист. Един добър счетоводител ще ви консултира професионално в правилния момент, ще ви даде съвети за финансите и бюджета ви.

AccountingAnswer ви предлага счетоводно обслужване на достъпни цени без компромис в качеството на обслужване. Приемливите цени се дължат на онлайн комуникацията, която в днешно време много улеснява работата, както на счетоводителя, така и вашата. Чрез електронният обмен на документи не губите време за обикаляне по офиси на счетоводители, от вас се иска единствено да изпратите навреме документите си, останалото е наша работа.

Имайки опит в сферата ние ви предлагаме качествено счетоводно обслужване. Стареем се да ви спестим време, напрежение, пари, стрес и неясноти. Не се страхуваме от заплетени казуси, защото именно те осмислят нашата работа.

Често задавани въпроси

Услугата за счетовводство на земеделски производител е цялостно решение за бизнеса включващо:

 • Осигуряване
 • Данъчно облагане по ЗДДФЛ, ЗКПО
 • Регистриране по ДДС
 • Заприхождаване на земеделска и/или животинска продукция
 • Признаване на разходи за брак на земеделска продукция
 • Осчетоводяване на субсидии и програми за финансиране
 • Осчетоводяване на разходи за обработка на земеделска земя
 • И още редица други дейности, които са специфични за конкретен случай.
 • 60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;
 • 40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.
5/5