Общи условия

Общи условия за ползване
                                   
I. ПРЕДМЕТ
ЧЛ. 1. Настоящите условия представляват договор между Вас и „ЗЕТ ФИНАНС“ EООД, с който получавате правото да използвате услугите, достъпни на www.accountinganswer.bg
Чл.2. Отношенията между всеки потребител и „ЗЕТ ФИНАНС“ ЕООД се уреждат съгласно правилата, описани в настоящия документ .
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика : ЗЕТ ФИНАНС ЕООД, с управител Зоя Тюфекчиева
2. Седалище и адрес на управление: гр. Свиленград, ул. Васил Левски № 10
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Свиленград, ул. Васил Левски № 10
4. Данни за кореспонденция: гр. Свиленград, ул. Васил Левски № 10; телефон за връзка: 0889528412; имейл адрес: office@accountinganswer.bg
5. Вписване в публични регистри: :Търговски регистър към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието
5.1 с ЕИК : 206365520
ІII ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Чл.4. Услугата, предоставяна от Доставчика на Потребителя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: Счетоводни услуги използвани в режим online.
Чл.5. Доставчикът предоставя, а Потребителите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.
Чл.6. Accountinganswer.bg е уебсайт (портал) в Интернет със счетоводна и данъчна насоченост. Уебсайт (сайтът) е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.
Чл.7. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД, чрез своя уебсайт accountinganswer.bg, предоставя услуги на потребителите в режим онлайн (Услугите).
Чл.8. Услугите представляват достъп до информация, уеб-базирани приложения, ресурси и потребителско съдържание, намиращи се на сървъри извън контрола на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД.
Чл.9. Услугите на уебсайта accountinganswer.bg могат да бъдат използвани след безплатна регистрация.
Чл.10. Потребителят заплаща цената на Услугата съобразно определеното от Доставчика в страницата му в Интернет, когато Услугата се предоставя възмездно.
Чл.11. Услугите на уебсайта accountinganswer.bg, са еднократни и абонаментни и не се заплащат предварително. Потребителя заплаща услугата след изтичане на календарния месец и получаване на фактура от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД, за еднократните услуги заплащането се извърша при готова услуга преди нейното предоставяне на потребителя.
Чл.12. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на Уебсайта accountinganswer.bg (регистрираните Потребители). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на уебсайта bulfy.bg (нерегистрираните Потребители), като техните права са ограничени до ползване на услугите, предвидени за нерегистрирани Потребители.
Чл.13. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес accountinganswer.bg по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на Услугите на Уебсайта accountinganswer.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на линк от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта accountinganswer.bg, с изключение на тази с настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължават да ги спазва. В процеса на регистрация, чрез маркиране на квадратчето „Приемам Общите условия за ползване“, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
Чл.14. (1) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес. На посочения електронен адрес се изпращат и информация за активиране на регистрацията, както и произволна парола за активиране на акаунта. По този начин получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора. Създава се акаунт на Потребителя и възникват договорни отношения между Потребителя и Доставчика.
(2) Със създадената регистрация Потребителят се задължава да предостави актуални и верни данни. В случай на настъпила промяна на данните, който Потребителят е посочил в регистрацията си, Потребителя трябва своевременно да актуализира своите данни.
 Чл.15. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие по начина, посочен в предходния член. Договорът има действие:
а) За нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите посочени в настоящите Общи условия
б) за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.
Чл.16. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД може да променя едностранно Общите условия, с оглед на усъвършенстване и обновяване, както и във връзка с възможни промени в законодателството, които рефлектира върху тях. Тези промени може да се осъществяват едностранно и при смяна на естеството, вида или технологията на предоставяните Услуги, както и при прекратяване предлагането на определени Услуги.
Чл.17. В случай на направени промени в общите условия, ЗЕТ ФИНАНС ЕООД ги публикуването на Уебсайта accountinganswer.bg и по този начин ги свежда до знанието на Потребителите. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД дава петнадесет дневен срок на своите Потребители да се уведомят за направените Общи условия, след този срок промените влизат в действие.
Чл.18 Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. В срока по предходната точка те имат възможността да заявят, че отхвърлят промените, чрез заявка за изтриване на своя профил от портала accountinganswer.bg, достъпен от личния профил на Потребителя. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Доставчика за ползване на услугите, при което ЗЕТ ФИНАНС ЕООД  има право да прекрати регистрацията му.
Чл.19. В случай, че не е договорено друго между ЗЕТ ФИНАНС ЕООД и даден Потребител, чрез сключен индивидуален договор, се прилагат настоящите Общи условия. При възникване на противоречие между отделен договор, сключен с потребителя и Общите условия, предимство имат условията на сключения конкретен договор.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл.20. При използването на услугите на Уебсайта на accountinganswer.bg Потребителят е задължен:
Чл.21. Да спазва българското законодателство и настоящите Общи Условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
22. Да не прави достояние по никакъв начин на трети лица потребителска информация включително:
а)служебна, търговска или друг вид информация, която е конфиденциална; кореспонденция, която е лична; лична информация на трети лица по смисъла на Закона за личните данни,
б) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
в) които нарушават имуществените или неимуществените права или законни интереси на трети лица
г) които съдържат данни или информация за чужди пароли или права за достъп , без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права.
Чл.23 Да не осъществява действия, които могат да нанесат вреди на лица, които са свързани към интернет или асоциирани мрежи, както и на Интернет етиката, включително, но не само препълване на каналите (FLOOD), изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системата, с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), осъществяване на действия, които могат да бъдат определени като промишлен саботаж или шпионаж, разрушаване или повреждане на системи или информационни масиви (CRACK), предизвикване инсталация на системи или вируси за отдалечен контрол, изпращане на „троянски коне”, нарушаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и осъществяването на каквито и да било действия, които могат да бъдат определени като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Чл.24. Да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да информира незабавно ЗЕТ ФИНАНС ЕООД в случай на неправомерен достъп, както и при всякаква вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се осъществяват от него или от трето лице чрез използването им.
Чл.25. Да информира незабавно ЗЕТ ФИНАНС ЕООД за абсолютно всеки случай на извършено или открито нарушение при използването на предоставяните услуги.
Чл.26. Да не използва аnonymous proxy server сървър, скрива реалния IP адреса на Потребителя.
Чл.27. Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.
Чл.28. Да не прилага методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up“, „blind link“ и други подобни).
Чл.29. Да не разпространява или разполага или използва по какъвто и да било начин данни, файлове, текстове, изображения и всякакви други материали , които имат рекламна функция, освен ако няма предварително писмено съгласие от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД;
Чл.30. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните услуги чрез прихващане и използване на чужди пароли или каквито и да било други начини, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не нарушава нормалното функциониране на технически или софтуерни приложения на Уебсайта accountinganswer.bg, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.
Чл.31. Потребителят има право на Достъп в режим online до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта accountinganswer.bg, при спазване на настоящите Общи Условия
Чл.32. Всеки Потребител има право само на един активен потребителски профил. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има правото да откаже или прекрати регистрацията на лице, за което получи информация, че предоставя неверни или чужди данни. В такъв случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.
Чл.33. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на Услугите от Уебсайта accountinganswer.bg. Изтриването на профил на Потребител е възможно след одобрение от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД, след което се прекратява регистрацията му в Уебсайта accountinganswer.bg. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните Потребители – от момента на преустановяване ползването на Услугите, договорът между страните се счита за автоматично прекратен.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗЕТ ФИНАНС ЕООД
Чл.34. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.
Чл.35. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание.
Чл.36. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има право да разширява, ограничава и променя обхвата на Услугите, както и да сменя технологията и дизайна на предоставяните Услуги. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД  има право временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез accountinganswer.bg като информира за това Потребителя на съответната интернет страница.
Чл.37. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има правото да поставя на всяка една от страниците, които са на Уебсайта  accountinganswer.bg включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предоставяни трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, водещи към уебсайтове, които се намират извън контрола на ЗЕТ ФИННАС ЕООД, като не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси.
Чл.38. С приемането на Общите условия Потребителят дава своето съгласие да получава търговски съобщение от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД
Чл.39. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има право, но не и задължение да прекрати без предизвестие достъпа на Потребител до неговия потребителски профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Това може да се осъществи само в случай на неизползване на Потребителски профил от Потребител, в продължение на 60 дни след регистрацията или ако изтекат 365 дни от последното му използване. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен.
Чл.40. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД право по своя преценка и без даване на предупреждение да преустановява или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите на accountinganswer.bg, както и достъпа на други Потребители до разположено от него Потребителско съдържание, по преценка или съгласно получена от трети лица информация, че Потребителят ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.
Чл.41.  ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има правото да прекрати, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението и действията си Потребителят, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица..
Чл.42. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има правото без предварително предизвестие или предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
Чл.43. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие прекратяването, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяване на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл.44. По смисъла на Закона за авторското право и сродните му права всички елементи на съдържание на сайта accountinganswer.bg, включително бази данни, програмни кодове, дизайн, софтуерни програми, графични и текстови изображения и всяка друга информация са обект на авторско право.
Чл.45. Само след писмено съгласие на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД е разрешено продаването, модифицирането, възпроизвеждането, публичния показ и др. На част или цялото съдържание на сайта 
Чл.46. Ако предоставеното от Потребител Потребителско съдържание съдържа обекти на интелектуална собственост, Потребителят декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.
Чл.47. При използването на Услугите, които са предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да възпроизвежда, записва, променя, адаптира, разпространява, използва публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се осъществяват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да заличава знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали.
Чл.48. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на Уебсайта accountinganswer.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
VII. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Чл.49. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни, защитени от грешки или сигурни.
Чл.50. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги от сайта accountinganswer.bg ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
Чл.51. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които произтичат от използване или невъзможността за използване на уебсайта , дори ако ЗЕТ ФИНАНС ЕООД е знаело за възможността от такива вреди.
Чл.52. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством използването ресурсите на сайта accountinganswer.bg
Чл.53. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или други зловредни програми, нарушаващи нормалната работа на потребителя.
Чл.54. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД.
Чл.55. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност за загуба на данни, които произтичат от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
Чл.56. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите.
Чл.57. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта accountinganswer.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
Чл.58. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от accountinganswer.bg, независимо дали е дало или не съгласие за това.
VІII. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 59. Потребителят е длъжен да обезщети ЗЕТ ФИНАНС ЕООД и всички трети лица за всички претърпени пропуснати ползи и вреди, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от accountinganswer.bg услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 60. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има право да използва и събира информация за Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, пол, населено място, дата на раждане, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта accountinganswer.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя, съгласно настоящите Общи условия.
Чл. 61. Чрез своите Потребителско име и парола всеки Потребител има право на достъп до потребителския си профил в режим, където има правото да променя и актуализира своите лични данни.
Чл. 62. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Чл. 63. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, които са предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
Чл. 64. При сключването на договора, Потребителят попълва регистрационна форма, в която ЗЕТ ФИНАНС ЕООД ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните, както и последиците от отказ за предоставяне. Изцяло доброволно и по свое желание Потребителят предоставя ПИК номер от НАП и/или НОИ на дружеството, което представлява и предоставя възможността на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД да използва тези номера само за целите на предоставените услуги. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето съгласие информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
Чл. 65. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг. В случай, че Потребителят не е съгласен личните му данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг има право да възрази чрез изпращане на писмено съобщение до ЗЕТ ФИНАНС ЕООД  на посочените адреси e-mail или за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
Чл. 66. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да събират и изискват такава информация при спазване на законово установените процедури;
г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д) други посочени в закона случаи.
Чл. 67. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД чрез Accouniganswer.com има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 68. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:
с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Потребителя период на предоставяне на Услугата;
с прекратяване на регистрацията на Потребителя за ползване на Услугата; при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; преустановяване на дейността на ЗЕТ ФИНАНС ЕООД; по взаимно съгласие на страните в писмен вид; едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;.
Чл.69. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
Чл. 70. При прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, ЗЕТ ФИНАНС ЕООД има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. При прекратяване на договора ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.
ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 71. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл.72. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или електронни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта accountinganswer.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Чл.73. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. За постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му, дори ако не е било получено.
Чл.74. Уебсайтът accountinganswer.bg се поддържа от ЗЕТ ФИНАНС ЕООД посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. ЗЕТ ФИНАНС ЕООД не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта accountinganswer.bg извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, които са предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
Чл.75. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са приети и влизат в сила считано от 04.02.2021 г.