Как да водя счетоводство на фирмата си?

Ще се опитаме да обясним дали е възможно да водите счетоводството на фирмата си сами и какво е необходимо да знаете.

 • Мога ли да водя сам счетоводството на фирмата си?
 • Крие ли рискове това?
 • Ще спестя ли или ще рискувам?

Счетоводство или финанси

Счетоводство или финанси
Счетоводство и финанси| Accounting Answer

На първо място трябва да направим разграничение между водене на счетоводство на фирма и управление на финансите. Счетоводството е организацията документите на фирмата съобразно действащото законодателство и изисквания, защото неспазването води до санкции. Докато управлението на финансите на фирмата има предвид нейната печалба, ценообразуване, себестойности, марж на печалба и още редица фактори касаещи развитието на бизнеса.

Разликата е в това, че ако водите финансите си несъобразено със счетоводството това крие огромен риск от солени глоби. Счетоводството е ясно, точно и зад всяко изискване стоят редица разпоредби, които е важно стриктно да се следят и спазват.

Как се води счетоводство на фирма и кой го води? 

Как се води счетоводство на фирма
Как се води счетоводство на фирма и кой го води? | Accounting Answer

Всички предприятия съгласно Закона за счетоводството са длъжни да водят счетоводство на фирмата си независимо от размера й.

На посочения линк може да се запознаете с понятията коя фирма е малка и коя голяма, каква е разликата между ЕООД, ЕТ и ООД.

Необходими отчети съгласно законодателството ни:

 • Счетоводен баланс
 • Отчет на приходи и разходи
 • Отчет на паричните потоци
 • Отчет на собствения капитал
 • Годишен доклад за дейността приет от собственика или общото събрание
 • Приложения със счетоводна политика и разяснения по изменения в горните отчети

На база на тези отчети се изготвя годишна данъчна декларация и се оповестяват годишните отчети в НСИ и търговски регистър.

Кога фирмата извършва дейност?

След като издава и получава документи тя вече е активна и според Кодекса на социалното осигуряване възниква задължение за осигуряване на управителя. Изплащането на осигуровки започва от момента на стартирането на дейността на фирмата, независимо дали има нает персонал или не, осигуряването на управителя е задължително.

Срокове

Срокове
Крайни срокове | Accounting Answer

Организацията на счетоводния процес е съпроводена със спазване на стриктни срокове, пропуска при които води до сериозни санкции от страна на контролиращи органи.

Ежемесечно се подават декларации за осигуряване.

Следене и подаване в срок на болнични листи, срокове за уведомяване за назначаване  и освобождаване на персонал и други промени, които трябва да се оповестят.

На всяко тримесечие се декларират плащанията по граждански договори и наеми.

Ежедневно се следят оборотите за възникване на задължение за регистрация по ДДС.

Познаването на ЗДДС е особено необходимо, понеже има редица ситуации, в които възниква задължение за регистрация по ДДС, различно от достигането на оборот. Санкциите по ЗДДС са едни от най-солидните. Има ситуации, в които задължението за регистрация трябва да се предвиди, защото е нужно да се направи преди конкретна сделка (покупка или продажба), след като е реализирана нарушението вече е факт.

Спазване на Наредба-18 за регистриране и отчитане на продажбите ви.

Кой има право да съставя финансови отчети?

Според законодателството финансови отчети съставя лице с придобито висше счетоводно-икономическо образование степен магистър и две години стаж или с придобито висше счетоводно-икономическо образование степен бакалавър и три години стаж.

Законодателство което трябва да познавате?

Закон за счетоводството; Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физически лица; Кодекс на труда; Кодекс на социалното осигуряване; Закон за добавената стойност; Търговски закон; Национални счетоводни стандарти; Международни счетоводни стандарти;

Какви рискове и глоби крие воденото на самостоятелно счетоводство на фирма?

Рискове
Какви са рисковете и глобите ако сами водим счетоводството си | Accounting Answer

Всяко ваше действие, което не е съобразено със законодателството в страната може да се превърне в нарушение без да подозирате и да бъде санкционирано. Минималната глоба за първоначално нарушение е 500 лв в повечето случай, но зависи от случая и може да се окаже доста непосилна сума. Това означава, че рискувате да заплатите солидни санкции, спестявайки си разход за счетоводител. В редица случаи при по сериозна ревизия от данъчните служби имат право да замразят дейността ви, до изясняване на случая. Нашумялата през последните години с редица промени, за да бъде съобразена с нуждите както на бизнеса, така и на данъчни служби Наредба-18, води до солени глоби, в случай че не е спазена. Инспекция по труда също е безкомпромисна в спазването на Кодекса на труда и глобите са солени за нарушения.

Защо да изберете услугите на Accountinganswer.bg

Защо да изберете AccountingAnswer
Защо да изберете услугите на AccountingAnswer

Ако се колебаете дали имате нужда от счетоводител може да се запознаете с услугите и цените които предлагаме. Предвид рисковете от глоби и санкции, счетоводния абонамент може да ви се стори доста атрактивен.

Какви могат да са ползите за вас от счетоводна отчетност:

 • Дейността ви е съобразена със законодателството и нямате излишни притеснения
 • Имате специалист на разположение за всякакви въпроси и консултации
 • Вие се фокусирате върху управлението на финансите си и реализирането на печалби, а документацията ви е в сигурни ръце, без излишни рискове
 • По всяко време можете да получите обобщена информация за приходите и разходите си и настоящият резултат от дейността ви
 • От AccountingAnswer ще получите адекватно и компетентно счетоводно обслужване, без допълнително натоварване на цени. Ако търсите атрактивни цени без компромис в качеството на обслужване се свържете с нас.

Какви са цените на счетоводно обслужване?

Счетоводния абонамент обикновено е съобразен с дейността ви. За малки фирми, на които дейността се извършва само от собственика съответно цените са минимални, според броя документи. Един счетоводен абонамент расте заедно с растежа на вашия бизнес. Какво означава това? Колкото повече документи за обработка имате, колкото повече наети лица, колкото повече разпоредби засяга дейността ви (с или без ДДС регистрация) толкова по висока е таксата ви за обслужване. Тоест абонамента ви расте заедно с вашия бизнес.

На посочения линк може да се запознаете с част от услугите, които предлага AccountingAnswer. За всякаква допълнителна информация може да изпратите запитване. На разположение сме за всякакви въпроси.

Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email