Декларации и документи свързани с осигуряване

·         Започване дейност, прекъсване, възобновяване на дейност
Промените се декларират в 7 дневен срок от настъпване на обстоятелството.
·         Промяна в обстоятелствата по осигуряване
Видът на осигуряване може да се променя за всяка календарна година веднъж от 1 до 31 януари на съответната година.
·         Подаване на болнични листи
Предоставяте ни болничен лист и ние ви изготвяме файлове за институциите.
·         Изготвяне на декларация 1 за НАП
Изготвяне на декларация и платежни нареждания за осигуровки

15 лв.