Ние работим онлайн с клиенти от цялата страна.

След първоначалната връзка с нас, комуникацията ни и обмена на информация продължава по електронна поща или на платформа посочена от нас с цел защита на вашите данни! 

Всички данни, които предоставяте се използват само и единствено от нас, не се предоставят на трети лица!

С Онлайн счетоводство, нямате задължение да посещавате офиси, за да подписвате, подпечатвате или да вземате необходимите документи, всичко изготвено от нас, изпращаме на електронната ви поща.

След приключването на всеки месец Вие сами може да изберете как да ни предоставите събраните документи, чрез сканиране на електронна поща, изпращане по куриер, чрез електронна платформа за обмен на документи, която ние ще ви посочим.

Комуникацията между нас ще бъде по телефона и чрез писма до електронната Ви поща. Целият обмен на информация между нас и държавната администрация почти изцяло е по електронен път. Разполагаме с цифров сертификат за универсален електронен подпис, с който подаваме всички необходими справки, формуляри, декларации към НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда, Търговски регистър и др. Вие можете или да ни упълномощите или да подавате сами изготвените от нас документи за институциите. 

Заплащането може да бъде извършено по банков път!

Заплащането на абонаментните услуга се извършва в началото на месеца след получаване на фактура от наша страна. Услугата не се заплаща предварително!

При еднократните услуги заплащате след получаване на фактура от нас и документи за услугата, която сме извършили за вас на посочен от вас е-мейл адрес!

От потребителите се изисква единствено своевременно изпращане на счетоводни документи и информация. Ние правим всичко останало.
Не изискваме от вас способности и знания в счетоводното отчитане, следене и водене на справки, работа с неясни за вас платформи. Ние ви осигуряваме всички необходими справки и информация за Вашия бизнес! Работим 24/7 без ограничения в работното време и ви осигуряваме нужните справки и информация в разуми срокове!
Ние ще ви окажем пълно съдействие при тази стъпка!

Пълен списък на документите, които да изискате:
   – оригинали на документите;
   – оборотни ведомости, главни книги, хронологични регистри, салда по контрагенти (доставчици и клиенти), валутни салда;
   – данъчни декларации, ДДС-декларации, дневници на покупките и на продажбите;
   – ведомости за заплати, трудови договори и трудови досиета;
   – кореспонденция с НАП, протоколи от проверки и ревизии, актове;
   – амортизационни планове и инвентарни книги;
   – банкови извлечения;
   – оригинали на пълномощните;
   – ПИК кодове от НАП или КЕП, които сте предоставили за достъп до ваша информация
 
Препоръчително е приемът им да се случи с Приемо-предавателен протокол подписан двустранно.